VÝUKOVÉ MATERIÁLY

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Charakteristika

Základní vzdělávání v České republice navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Systém kurikulárních dokumentů má dvě úrovně – státní a školní. RVP vymezuje závazný rámec vzdělávání na státní úrovni. Na základě tohoto rámce školy zpracovávají vlastní školní vzdělávací programy (ŠVP).

Cíle

- umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení;

- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů;

- vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci;

- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých;

- připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti;

- vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě;

- učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný;

- vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi;

- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci;

- pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života.

Organizace základního vzdělávání

Školní rok začíná 1. 9. a trvá do 31. 8. následujícího kalendářního roku. Letní prázdniny trvají od 1. 7. do 31. 8.

Ve věku 6–7 let nastupují děti do základních škol a vztahuje se na ně tzv. povinná školní docházka. Povinná školní docházka trvá 9 let a platí pro všechny, včetně cizinců, kteří do ČR přijíždějí na dobu delší než 90 dní. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Přijetí dítěte do základní školy vyplývá ze zákona a škola se určuje dle místa pobytu žáka (tzv. spádová škola – škola přiřazená k adrese, na které je dítě přihlášeno k pobytu). Není možné, aby škola odmítla přijmout dítě z jiného důvodu než kvůli naplněné kapacitě. V případě naplněné kapacity je třeba se obrátit na odbor školství příslušného obecního či městského úřadu. Dítěti cizinci nesmí být odepřeno přijetí do základní školy z důvodu neznalosti českého jazyka. Dítě je možné přihlásit do školy i mimo spádovou oblast, pak ale přijetí závisí na volné kapacitě a splnění kritérií pro přijetí do dané školy.

V případě, že dítě není dostatečně připraveno na vstup do 1. třídy, lze zažádat o tzv. odklad povinné školní docházky, případně jej přihlásit do přípravné třídy. O odložení povinné školní docházky žádá zákonný zástupce při zápisu. Žádost se podává řediteli školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení (kam se rodič objednává s dítětem sám a může si školské poradenské zařízení vybrat) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (dostačující je doporučení praktického lékaře pro děti a dorost). O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce dítěte požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

V ČR existuje i systém speciálního vzdělávání určený pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (vycházející např. z mentálního, zrakového, sluchového či řečového postižení). Upřednostňuje se ale vzdělávání všech žáků v rámci běžných škol. Zařazení dítěte do speciální školy musí potvrdit lékař a poradenské pracoviště a může k němu dojít pouze se souhlasem zákonného zástupce. Nedostatečná znalost českého jazyka není důvod pro zařazení do systému speciálního vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní školu navštěvují zpravidla žáci ve věku 6–15 let. Základní škola má dva stupně, první se skládá z pěti ročníků (1. - 5. třída) a druhý ze čtyř (6. - 9. třída). Někteří žáci přechází po 1. stupni ZŠ na víceleté gymnázium.

Vzdělávání na veřejných základních školách je bezplatné. Žáci plnící povinnou školní docházku mají nárok na bezplatné zapůjčení učebnic a učebních textů. Rodiče finančně přispívají na osobní potřeby žáka, na některé doplňující učební materiály, na kurzy konané mimo školu, stravování, školní družinu apod.

Každá škola má Školní řád, což je dokument, který upravuje vnitřní život školy. Je platný a závazný pro všechny žáky, jejich zákonné zástupce, zaměstnance i účastníky školních akcí konaných ve školní budově i mimo ni.

Harmonogram školního roku

Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. následujícího kalendářního roku. Školní rok je rozdělen do dvou pololetí: první pololetí (1. 9. - 30. 1.) a druhé pololetí (1. 2. - 31. 8.). V měsících červenci a srpnu mají žáci dvouměsíční letní prázdniny (1.7. - 31. 8.), kdy nechodí do školy.

Další prázdniny:

• třídenní podzimní prázdniny – okolo 28. 10.

• vánoční prázdniny – většinou od 23. 12. do 2. 1.

• jednodenní pololetní prázdniny – okolo 1. 2.

• jarní prázdniny – týden v únoru či březnu, termín se každoročně mění

• velikonoční prázdniny – Zelený čtvrtek, Velký pátek a Velikonoční pondělí


Žáci nechodí do školy také ve dny státních svátků:

• 28. 9. Den české státnosti

• 28. 10. Den vniku samostatného československého státu

• 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii

• 1. 5. Svátek práce

• 8. 5. Den vítězství

Aktuální harmonogram školního je k dispozici na internetových stránkách školy.

Hodnocení a vysvědčení

Učitelé hodnotí výsledky vzdělávání žáků pomocí známek. Ty se pohybují na stupnici od 1 do 5, kdy 1 označuje nejlepší výsledek, 5 naopak nejhorší. Některé školy používají slovní hodnocení nebo kombinaci slovního a číselného hodnocení. Hodnocení se zapisuje do žákovských knížek (papírových či elektronických). Ke známkám žáka má zákonný zástupce přístup po přihlášení se na stránky školy, nikdo jiný ke známkám přístup nemá.


Vysvědčení je celkovým hodnocením žáka za uplynulé pololetí v jednotlivých předmětech, včetně chování. Děti obdrží vysvědčení dvakrát do roka. Na druhém stupni ZŠ se na vysvědčení používá slovního označení pro jednotlivé známky, a to:

1 – výborně,

2 – chvalitebně,

3 – dobře,

4 – dostatečně,

5 – nedostatečně.

Známky 1, 2, 3 a 4 na vysvědčení znamenají, že žák v daném školním roce prospěl. Známka 5 znamená, že neprospěl. V případě, že žák z některého předmětu na konci druhého pololetí neprospěl, může konat opravnou zkoušku. Pokud ji nezvládne, musí opakovat ročník.

Rozvrh hodin

Žáci navštěvují školu v týdnu od pondělí do pátku. V sobotu a v neděli do školy nechodí. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut a je následována přestávkou v délce 10 až 20 minut. V prvním a druhém ročníku mají žáci 18-22 vyučovacích hodin týdně, ve třetím až pátém 22-26 hodin týdně. Na druhém stupni počet hodin týdně vzroste na 28-32.

Školní den obvykle začíná v 8.00 a délka školního dne závisí na počtu vyučovacích hodin, které v daný den žák má. To je určeno rozvrhem hodin, který žák obdrží na začátku školního roku a je k dispozici i na webu školy. Rozvrh hodin je pro žáka závazný a má povinnost se účastnit všech předepsaných hodin. Žákům na 1. stupni končí vyučování okolo 12. hodiny a žáci 2. stupně končí mezi 13. a 15. hodinou.

Vyučovací předměty

1. stupeň:

• český jazyk: žáci se učí číst a psát a gramatiku a literaturu,

• cizí jazyk: (nejpozději od 3. třídy) nejčastěji angličtina,

• matematika: čísla, početní operace, základy geometrie,

• informatika: rozvoj informatického myšlení,

• prvouka (1. - 3. ročník): místo, kde žijeme, společnost, příroda a zdravý život,

• přírodověda (4. - 5. ročník): navazuje na předmět prvouka v oblasti přírodovědy,

• vlastivěda (4. - 5. ročník): navazuje na prvouku v oblasti dějepisu a zeměpisu,

• hudební výchova: žáci se učí porozumět hudbě, interpretovat ji a tvořit,

• výtvarná výchova: žáci se učí vnímat, interpretovat a tvořit vizuální umění,

• tělesná výchova: žáci si osvojují pohybové dovednosti,

• pracovní činnosti: žáci se učí praktickým pracovním dovednostem.


2. stupeň:

• český jazyk: čtení s porozuměním, psaní textů, spisovný jazyk a literatura,

• cizí jazyk: žáci si osvojují znalost cizího jazyka na úrovni A2,

• matematika: aritmetické operace, závislosti, geometrie,

• informatika: rozvoj informatického myšlení a principy digitálních technologií,

• dějepis: česká i světová historie,

• výchova k občanství: fungování společnosti, politické a další organizace,

• fyzika: vlastnosti látek, pohyb těles, energie, zvuk a elektřina,

• chemie: složení látek, organické a anorganické sloučeniny a jejich reakce,

• přírodopis: příroda, obecná biologie a ekologie,

• zeměpis: regiony světa – společenské a hospodářské prostředí a geografie ČR,

• hudební výchova: žáci se učí porozumět hudbě, interpretovat ji a tvořit,

• výtvarná výchova: žáci se učí vnímat, interpretovat a tvořit vizuální umění,

• tělesná výchova: děti si osvojují pohybové dovednosti,

• pracovní činnosti: žáci se učí praktickým pracovním dovednostem.

Stravování ve škole

Během dopoledního vyučování je delší přestávka určená ke svačině, kterou si žáci nosí z domova. Ve školní jídelně mohou žáci každý den obědvat. Nabízen je obvykle výběr z několika jídel, z nichž jedno bývá bezmasé. Žáci obědvají buď po skončení vyučování, nebo v jeho průběhu během obědové přestávky (v délce minimálně 30 minut). Školní obědy musí zákonní zástupci platit, jejich cena je státem dotována, a proto je relativně nízká. Cena za jeden oběd se pohybuje mezi 20 a 30 Kč.

Školní družina

Základní školy nabízejí svým žákům pobyt ve školní družině, a to před začátkem vyučování cca od 6.30, a také po jeho skončení obvykle do 16.00 nebo 17.00 hodin. V družině se žáci pod vedením vychovatelek věnují zájmovým činnostem, které zahrnují nejrůznější hry, umělecké a sportovní aktivity, ale také odpočinek. Pobyt žáka ve školní družině musí rodiče platit a cena se pohybuje mezi 100–250 Kč za měsíc.

Volnočasové aktivity

Řada škol nabízí po skončení vyučování žákům různé aktivity, a to jednak v rámci školní družiny, ale i mimo ni. Tyto volnočasové aktivity (tzv. kroužky) umožňují žákům získat nové dovednosti, navázat přátelství a procvičit si češtinu.

Nabídka aktivit je k dispozici na internetových stránkách školy a zahrnuje většinou:

• hudební kroužky: hra na flétnu, sborový zpěv apod.,

• umělecké aktivity: keramika, kreslení, fotografování, dramatický kroužek,

• sportovní činnosti: aerobic, míčové hry, atletika, fotbal, bojové sporty apod.,

• jazykové kurzy,

• počítačové kroužky.

Některé školy nabízí volnočasové aktivity zdarma, ale většinou je třeba účast zaplatit. Ceny za jedno pololetí se pohybují mezi 100–500 Kč.

Komunikace se školou

Každý žák dostane žákovskou knížku nebo notýsek (v 1. a 2. třídě), které slouží pro zaznamenávání hodnocení a pro oznámení školy. Tato oznámení se mohou týkat mimořádných aktivit v rámci vyučování (výlety, exkurze apod.), nebo i chování žáka ve škole. Většina škol používá tzv. elektronickou žákovskou knížku. Ta je dostupná na internetových stránkách školy a rodiče v ní mohou najít známky svého dítěte, stejně jako všechna oznámení školy.

Žákovská knížka obsahuje tzv. omluvný list, kam jsou zákonní zástupci žáka povinni omlouvat nepřítomnost ve vyučování.

Nejméně dvakrát do roka škola organizuje třídní schůzky, kde mají rodiče možnost se sejít s učiteli a zjistit, jak si žák ve škole vede a položit učiteli jakékoli otázky. O termínu třídních schůzek škola informuje prostřednictvím notýsku či žákovské knížky a také na internetu.

Je možné si také domluvit osobní schůzku s třídním učitelem nebo jiným pedagogem. Většina škol nabízí dané konzultační hodiny učitelů anebo si lze setkání domluvit individuálně dle potřeby.

Práva a povinnosti

Žáci mají právo:

 • na vzdělávání a školské služby,

 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání.


Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání nezletilých žáků,

 • volit a být voleni do školské rady,

 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání nezletilých žáků,

 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání.


Žáci jsou povinni:

 • řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,

 • dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

 • plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.


Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,

 • na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,

 • informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

 • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

 • oznamovat škole a školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.


Zdroj

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzděláváníПОЧАТКОВА ОСВІТА В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

ПОЧАТКОВА ОСВІТА В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Характеристика

Початкова освіта в Чеській Республіці слідує за дошкільною освітою та сімейною освітою. Система навчальних документів має два рівні ‒державний і шкільний. РОП визначає обов'язкові рамки для освіти на державному рівні, на підставі яких школи розробляють свої власні шкільні програми (ШОП).

Завдання

- дати можливість учням оволодіти стратегією навчання і мотивувати їх до навчання протягом усього життя;

- заохочувати учнів до творчого мислення, логічного мислення та вирішення завдань;

- вести учнів до всебічного, ефективного і відкритого спілкування;

- розвивати у учнів здатність до співпраці, поваги до праці і досягнень своїх та інших;

- готувати учнів до прояву себе як самостійної, вільної і відповідальної особистості, до здійснення своїх прав і виконання своїх обов'язків;

- формувати в учнів потребу проявляти позитивні почуття в поведінці, вчинках і в переживанні життєвих ситуацій; розвивати чуйність і чуйне ставлення до людей, навколишнього середовища і природи;

- навчити учнів активно розвивати і захищати фізичне, психічне і соціальне здоров'я і нести за нього відповідальність;

- виховувати у учнів терпимість і повагу до інших людей, їх культури і духовним цінностям, вчити їх жити разом з іншими людьми;

- допомагати учням пізнавати і розвивати свої здібності відповідно до реальних можливостей і застосовувати їх разом з набутими знаннями і вміннями при прийнятті рішень про власне життя і професійну орієнтацію;

- допомогти учням зорієнтуватися в цифровому середовищі і привести їх до безпечного, впевненого, критичного і творчого використання цифрових технологій в роботі, навчанні, дозвіллі, а також в їх залученні в суспільне і громадянське життя.

Організація початкової освіти

Навчальний рік починається 1. 9. і триває до 31.8. наступного календарного року. Літні канікули тривають з 1. 7. до 31. 8.

У віці 6‒7 років діти вступають до початкової школи і проходять так зване, обов'язкове шкільне навчання. Обов'язкова освіта триває 9 років і діє для всіх, включаючи іноземців, які приїжджають до Чехії більш ніж на 90 днів.. Обов'язкове навчання починається на початку навчального року, наступного за днем, коли дитина досягає шостого року життя, якщо йому не дозволена відстрочка.

Законний представник зобов'язаний зарахувати дитину на обов'язкову освіту, починаючи, в період з 1 квітня до 30 квітня календарного року, в якому дитина повинна почати обов'язкову освіту.

Прийом дитини в початкову школу випливає із законодавства, школа визначається за місцем проживання учня (так звана збірна школа, тобто школа, закріплена за адресою, за якою дитина зареєстрована на проживання). Школа не може відмовити в прийомі дитини з якої-небудь причини, крім як через відсутність вільних місць. У разі нестачі вільних місць в школі необхідно звернутися у Відділ освіти відповідної муніципальної або міської адміністрації. Іноземній дитині не може бути відмовлено в прийомі в початкову школу через незнання чеської мови. Можна записати дитину в школу за межами закріпленої школи, але тоді прийом залежить від наявних можливостей і відповідності критеріям прийому в дану школу.

У тому випадку, якщо дитина недостатньо підготовлена до вступу в 1-й клас, можна подати заяву на так звану відстрочку обов'язкового відвідування школи, або ж записатися в підготовчий клас. Відстрочка обов'язкового шкільного навчання запитується законним представником при зарахуванні. Заява подається директору школи в письмовій формі і підкріплюється рекомендацією шкільної консультаційної служби (куди батько з дитиною записується самостійно і може вибрати шкільну консультаційну установу) і лікаря-фахівця або клінічного психолога (досить рекомендації лікаря загальної практики для дітей і підлітків). Законний представник дитини повинен подати заяву про відстрочку обов'язкового відвідування школи не пізніше 31 травня календарного року, в якому дитина повинна почати обов'язкове шкільне навчання.

У Чеській Республіці існує також система спеціальної освіти, призначена для учнів з особливими освітніми потребами, (заснованими, наприклад, на психічних, зорових, слухових або мовних недоліках). Однак перевага віддається освіті всіх учнів в рамках звичайних шкіл. Включення дитини в спеціальну школу має бути підтверджено лікарем і консультаційним центром, а це може статися тільки за згодою законного представника. Недостатнє знання чеської мови не є підставою для включення в систему спеціальної освіти.

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Початкову школу зазвичай відвідують учні у віці від 6 до 15 років. Початкова школа має два ступені, в першу входить п'ятирічне навчання з (1-й – 5-й клас), в другу чотирирічне навчання (6-й – 9-й клас). Деякі учні після завершення 1-го ступеня ПШ переводяться до гімназії.

Навчання в державних початкових школах безкоштовне. Учні, які отримують обов'язкову освіту, мають право на безкоштовне надання підручників і навчальних посібників. Батьки вносять матеріальний внесок в особисті потреби учня, в деякі додаткові навчальні матеріали, в заняття, що проводяться поза школою, харчування, в шкільну продовжену групу і т. д.

Кожна школа має Шкільний розпорядок, який є документом, що регулює внутрішнє життя школи. Він дійсний і обов'язковий для всіх учнів, їх законних представників, працівників і учасників шкільних заходів, що проводяться всередині і поза будівлею школи.

Графік навчального року

Навчальний рік починається 1. 9. І завершується 31. 8. на наступний календарний рік. Навчальний рік ділиться на два півріччя: перше півріччя (1. 9. - 30. 1.) і друге півріччя (1. 2. - 31. 8.). У липні і серпні у школярів є два місяці літніх канікул (1.7. - 31. 8.), коли вони не відвідують школу.

Інші канікули:

 • триденні осінні канікул ‒ близько 28. 10.

 • Різдвяні канікули ‒ найчастіше з 23. 12. по 2. 1.

 • одноденні піврічні канікули ‒ близько 1. 2.

 • весняні канікули ‒ тиждень в лютому або березні, дати змінюються

щороку

 • Великодні канікули ‒ Чистий четвер, Страсна п'ятниця і

Великодній понеділок.


Учні також не ходять до школи у дні державних свят:

• 28. 9. День чеської державності

• 28. 10. День виникнення незалежної Чехословацької держави

• 17. 11. День боротьби за свободу і демократію

• 1. 5. Свято праці

• 8. 5. День Перемоги

З актуальним графіком навчального року можна ознайомитися на сайті школи.

Оцінки та табелі

Вчителі оцінюють результати навчання учнів за допомогою оцінок. Вони варіюються за шкалою від 1 до 5, де 1 вказує на кращий результат, а 5, навпаки, на гірший. Деякі школи використовують словесну оцінку або комбінацію словесної та звичайної оцінки. Оцінки фіксуються в учнівських книжках (паперових або електронних). Законний представник має доступ до оцінок учня після входу на шкільний сайт, ніхто інший не має доступу до оцінок.


Табель - це відомість всіх відміток учня за минуле півріччя з окремих предметів, в тому числі поведінку.

Діти отримують табель два рази на рік. На другому рівні початкової школи в табелі успішності використовується словесне позначення окремих оцінок, а саме:.

 1. – відмінно,

 2. – похвально,

 3. – добре,

 4. – задовільно,

 5. – незадовільно.

Оцінки 1, 2, 3 і 4 в табелі позначають, що учень в даному навчальному році впорався з навчанням. Оцінка 5 означає, що він не впорався з навчанням. У разі, якщо учень провалився по одному з предметів в кінці другого півріччя, він може скласти корекційний іспит. Якщо він не може зробити цього, він буде змушений, залишитися в тому ж класі на другий рік.

Розклад занять

Учні відвідують школу в будні дні з понеділка по п'ятницю. По суботах і неділях вони не ходять в школу. Один урок триває 45 хвилин після чого є перерва тривалістю 10‒20 хвилин. У першому та другому класі учні мають 18‒22 уроків на тиждень, від третього до п'ятого класу 22‒26 уроків на тиждень. На другому ступені навчання кількість уроків на тиждень зростає до 28‒32.

Навчальний день зазвичай починається о 8.00, тривалість навчального дня залежить від кількості уроків, які учень має в цей день. Це визначається розкладом уроків, які учень отримує на початку навчального року, і який доступний на сайті школи. Розклад занять є обов'язковим для учня, він зобов'язаний відвідувати всі запропоновані години. Учням 1-го ступеня заняття закінчуються приблизно о 12 годині, а в учнів 2-го ступеня заняття закінчуються між 13 і 15 годинами.

Предмети, що викладаються

1-й ступінь:

• чеська мова: студенти навчаються читати та писати, вивчають граматику та літературу,

* іноземна мова: (не пізніше 3-го класу) найчастіше англійська мова,

* математика: цифри, операції з цифрами, основи геометрії,

* Інформатика: розвиток інформаційного мислення,

* навколишній світ (1- й ‒ 3-й клас): місце, де ми живемо, суспільство, природа і здоровий спосіб життя,

* природознавство (4-й – 5-й клас): слід за предметом навколишній світ в галузі природознавства,

* краєзнавство (4-й – 5-й клас): слід за предметом навколишній світ в області історії та географії,

* музичне виховання: учні навчаються розуміти, інтерпретувати та створювати музику,

* художнє виховання: учні навчаються сприймати, інтерпретувати та створювати візуальне мистецтво,

* фізичне виховання: учні набувають рухові навички,

* трудове виховання: учні освоюють практичні навички роботи.


2-й ступінь:

• чеська мова: розуміння прочитаного, написання текстів, літературна мова та література,

* іноземна мова: учні набувають знання іноземної мови на рівні А2,

* математика: арифметичні операції, залежності, геометрія,

* інформатика: розвиток інформаційного мислення та принципів цифрових технологій,

* історія: чеська та світова історія,

* виховання громадянськості: функціонування суспільства, політичних та інших організацій,

* фізика: властивості речовин, рух тіл, енергія, звук і електрика,

* хімія: склад речовин, органічних і неорганічних сполук і їх реакції,

* природознавство: природа, загальна біологія та екологія,

* географія: регіони світу ‒ соціально-економічне середовище та географія ЧР,

* музичне виховання: учні навчаються розуміти, інтерпретувати та створювати музику,

* художнє виховання: учні навчаються сприймати, інтерпретувати та створювати візуальне мистецтво,

* фізичне виховання: учні: набувають рухові навички,

* трудове виховання: учні освоюють практичні навички роботи.

Харчування в школі

Під час ранкових занять є більш тривала перерва для полудня, який учні приносять з дому. У шкільній їдальні учні можуть обідати щодня. Зазвичай на вибір пропонується кілька страв, одне з яких без м'яса. Учні обідають після закінчення уроків або під час великої перерви на обід (тривалість не менше 30 хвилин). Шкільні обіди повинні оплачуватися законними представниками, їх вартість субсидується державою, а тому відносно невисока. Вартість одного обіду коливається від 20 до 30 крон.

Група продовженого дня

Початкові школи пропонують своїм учням перебування в групі продовженого дня, як до початку занять приблизно з 6.30 годин, так і після їх закінчення зазвичай до 16.00 або 17.00 годин. У групі продовженого дня учні під наглядом вихователів займаються дозвільною діяльністю, яка включає в себе різноманітні ігри, художні та спортивні заходи, а також відпочинок. Батьки повинні оплачувати відвідування учнем групи продовженого дня, ціна варіюється в межах 100-250 крон на місяць.

Види дозвілля

Багато шкіл пропонують учням різні заходи після школи, як в групі продовженого дня, так і поза нею. Ці дозвільні заходи (так звані гуртки) дозволяють учням набувати нових навичок, заводити друзів і практикувати чеську мову.

Пропозиція заходів доступна на сайті школи і включає в себе в основному:

 • музичні гуртки: гра на флейті, хоровий спів і т. д.,

 • художня діяльність: кераміка, малювання, фотографія, драматичний гурток,

 • спортивні заняття: аеробіка, ігри з м'ячом, легка атлетика, футбол, єдиноборства і т. д.,

 • мовні курси,

 • комп'ютерні гуртки.

Деякі школи пропонують безкоштовні розважальні заходи, але більшість з них повинні оплачуватися. Ціни на одне півріччя коливаються в межах 100-500 крон.

Зв'язок зі школою

Кожен учень отримує учнівську книжку або блокнот (в 1-му і 2-му класі), які використовуються для запису оцінок і повідомлення школи. Ці сповіщення можуть стосуватися виняткових дій у класі (поїздки, екскурсії тощо) або навіть поведінки учня в школі. Більшість шкіл використовують так звані електронні учнівські книжки. Вони доступні на сайті школи і батьки можуть знайти в них оцінки своєї дитини, а також всі шкільні оголошення.

В учнівській книжці є формуляр про відсутність дитини на заняттях, що заповнюється батьками, в якому законні представники зобов'язані повідомляти про відсутність дитини в школі.

Не рідше двох разів на рік школа організовує класні збори, на яких батьки мають можливість зустрітися з вчителями, дізнатися, як справи в учня в школі, і задати вчителю будь-які питання. Школа інформує про дату проведення класних зборів у блокноті або учнівській книжці учня, а на своєму сайті.

Також можна домовитися про особисту зустріч з класним керівником або іншим педагогом. Більшість шкіл пропонують певні години консультацій з вчителями або зустрічі можуть бути організовані індивідуально в міру необхідності.

Права та обов'язки

Учні мають право:

 • на освіту та шкільні послуги,

 • на інформацію про хід і результати свого навчання,

 • коментувати всі рішення, що стосуються істотних питань їх освіти, при цьому, на їх висловлювання має звертатися увага, що відповідає їх віку і ступеню розвитку,

 • на отримання інформації та консультацій від школи або шкільної консультаційної служби з питань, пов'язаних з освітою


Законні представники неповнолітніх учнів мають право:

 • на інформацію про хід і результати навчання неповнолітніх учнів,

 • голосувати і бути обраним до шкільної ради,

 • коментувати всі рішення, що стосуються основних питань освіти неповнолітніх учнів,

 • на отримання інформації та консультацій від школи або шкільної консультаційної служби з питань, пов'язаних з освітою.


Учні зобов'язані:

 • належним чином відвідувати школу або навчальний заклад і отримувати належну освіту,

 • дотримуватися шкільних і внутрішніх правил і положень, а також вказівки школи і шкільного закладу з охорони здоров'я і безпеки, з якими вони були ознайомлені,

 • виконувати вказівки педагогічного колективу шкіл і навчальних закладів, видані відповідно до законодавства та шкільного або внутрішнього розпорядку.


Законні представники неповнолітніх учнів зобов'язані:

 • забезпечити, щоб учень належним чином відвідував школу або навчальний заклад,

 • на запрошення директора школи або навчального закладу особисто бути присутнім при обговоренні серйозних питань, пов'язаних з освітою учня,

 • інформувати школу і навчальний заклад про зміни в медичних показаннях, проблемах зі здоров'ям учнів або інших серйозних фактах, які можуть вплинути на хід навчання,

 • підтверджувати причини відсутності учня у школі відповідно до вимог, зазначених у Шкільному розпорядку,

 • інформувати школу і навчальний заклад про дані, що мають значення для проходження навчання або безпеки учня, а також про зміни в цих даних.


Джерело

 • Закон № 561/2004 Зв., Про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Шкільний закон)

 • Рамкова навчальна програма початкової освіти.PRO ŽÁKY ZAČÍNAJÍCÍ S ČEŠTINOU

PRO ŽÁKY ZAČÍNAJÍCÍ S ČEŠTINOU


E-learningy a aplikace češtiny jako druhého jazyka


e-learning vhodný pro začátečníky s češtinou jako druhým jazykem. Dobrá na procvičení slovní zásoby, ale i mluvení a poslechu v rámci osmi základních témat jako např. ve škole, rodina, město atd. Obsahuje také oddíl na procvičení základní gramatiky (rody, předložky, slovesa). Je potřeba se přihlásit pod vlastním e-mailem.


aplikace vhodná pro mírně pokročilé s češtinou jako druhým jazykem na procvičení základní slovní zásoby (formou spojení slovíčka s obrázkem, dopsáním slov do vět)


vhodné pro mírně pokročilé i pro začátečníky. Situační videa ze života - tematické rozdělení na práci a školu. Cvičení zaměřená na slovní zásobu a na praktické fráze.


vhodné pro začátečníky a mírně pokročilé, online kurzy úrovňe A1 a A2, základní tematické okruhy jako seznamování, rodina, jídlo, základní reálie ČR – využitelné od 3.ročníku ZŠ

 • https://www.mluvtecesky.net


čeština do mobilu:

 • Memrise

 • Duolingo


pořady pro školáky, vhodné k udržení kontaktu s češtinou, od 10 - 11hod. každý všední den Skoro školní vysílání z pokojíčku Vendy, Fráni pro 1.stupeň ZŠ

 • https://www.junior.rozhlas.cz


PRO ŽÁKY S POKROČILEJŠÍ ČEŠTINOU


Odkazy na elektronické zdroje (nejsou přizpůsobené pro češtinu jako druhý jazyk)Nakladatelství Fraus: elektronické učebnice a komunikační portál


online procvičování

online cvičení rozdělena do 3 stupňů (jako škola - 1.st., 2.st. + 3.st.=střední škola).

Proklikem na konkrétní stupeň se dostanete na výběr předmětu, který chcete procvičovat (např. český jazyk nebo matematika)stažení učebnic zdarma:


je potřeba se zaregistrovat na odkazu níže (na konci formuláře je výběr stupně školy) - interaktivní učebnice i pracovní sešity k použití v elektronické podobě:Mimořádný balíček 56 interaktivních titulů nakladatelství Taktik ZDARMA


interaktivní učebnice na dobu 21 dní zdarma. Platí pro učebnice základní školy. Dá se “zakoupit” jako celý balíček nebo jednotlivě (vlevo vybrat ročník a kliknout na konkrétní učebnici).


UčíTelka (ČT2) - televizní vysílání, k dispozici také onlineVčelka – výukový portál – na procvičování čtení a psaní pro 1. stupeň.PRO STARŠÍ ŽÁKY A STŘEDOŠKOLÁKY

opakování a řešení konkrétních aspektů češtiny a matematiky ve formě vyučovací hodiny pro žáky ZŠ (9.třída). Vhodné jako příprava na přijímací zkoušky. Může se sledovat živě online (psát konkrétní dotazy přes chat) nebo v záznamu.


(včetně úkolů a řešení na webu)


online testy pro přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ - pro 5.,7.,9.ročníky (pravopis, slovotvorba, tvarosloví, větná stavba, sloh, porozumění textu, literární výchova)


 • E-knihy k maturitě zdarma na webu Městské knihovny v Praze -:

https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/

například tituly z povinné četby k maturitě z čjl


 • Čeština na pohodu - videa na Instagramu

(https://www.instagram.com/cestina_na_pohodu/?hl=cs) nebo Youtube

výuková videa s vysvětlením některých jevů v čj

písemné vysvětlení některých problematických jevů v čj (s pomocí mnemotechnických pomůcek a dalších zajímavých pojítek)

(https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4 https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU) • Umíme to – procvičování předmětů ČJ, M, AJ, NJ + fakta (částečně zeměpis – státy)

https://www.umimeto.org/

omezené (jinak placené za školu či jednotlivce – licence na 1 měsíc, na 1 rok atd. - cenově relativně dostupné; je tam i zkušební licence)

Dá se vybrat podle témat nebo podle ročníku (1.-9.třída, SŠ)

ČJ – pravopis, mluvnice, práce s textem + procvičení standardní (doplnění, výběr, spojování aj.) i hravou formou (roboti, příšerky atd.)


 • Procvičování nejen české gramatiky a pravopisu

www.nechybujte.cz

gramatika, antonyma, synonyma, korekce napsaného textu


 • Poslech stěžejních děl české literatury pro pokročilé v češtině

https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik


Na Google Play si do telefonu nebo tabletu můžete stáhnout ještě tyto aplikace:

Logopedie 1, 2, 3 (procvičování výslovnosti)

Výukové kartičky (trénování slovní zásoby, poslech)

Abeceda pro děti (pro děti 3–7 let, malá a velká písmena, poslech)
ДЛЯ УЧНІВ, ЯКИ ПОЧИНАЮТЬ ВИВЧАТИ ЧЕСЬКУ МОВУ

ДЛЯ УЧНІВ, ЯКИ ПОЧИНАЮТЬ ВИВЧАТИ ЧЕСЬКУ МОВУ


E-learning и додатки для вивчання чеської мови як другої мови


e-learning годиться для початківців вивчення чеської мови як другої. Допомагає при запам'ятовуванні слів, вправи на вимову і сприйняття слів на слух в межах восьми основних тем, наприклад, в школі, сім'я, місто і так далі. Також містить відділ для вивчення основ граматики (роди слів, прийменники, дієслова). Потрібно авторизуватися під в своєю адресою електронної пошти (e-mail)


додаток придатний для середнього рівня знання чеської мови як другої мови для запам'ятовування основного словарного запасу (формою поєднання слів з малюнком, вписування слів у речення)


придатний для середнього рівня знання мови і для початківців. Ситуаційні відеоролики з життя – тематичне розділення на роботу і школу. Вправи, націлені на словарний запас і на практичні фрази.


придатний для початківців і учнів із середнім рівнем знання мови, онлайн курси рівня A1 і A2, основні тематичні округи, такі як знайомство, сім'я, їжа, основні знання реального життя в Чеській Республіці можна використовувати з 3- го класу початкової школи

 • https://www.mluvtecesky.net


чеська мова в мобільному телефоні

 • Memrise

 • Duolingo


передачі для школярів, корисні для підтримки контакту з чеською мовою, з 10 до 11годин щодня, окрім вихідних. Майже шкільна трансляція з кімнати Венди, Франі для 1-го рівня початкової школи

 • https://www.junior.rozhlas.cz


ДЛЯ УЧНІВ З ГЛИБШИМ ЗНАННЯМ МОВИ


Відсилка на електронні джерела (не пристосовані для вивчення чеської мови як другої)Видавництво Fraus: електронний підручник і комунікаційний портал


онлайн заняття

онлайн заняття розділені на 3 ступені (як школа – 1 ст., 2 ст. + 3 ст. = середня школа).

Кліком на конкретний ступінь потрапляєте на вибір предмету, який хочете вивчати (напр., чеська мова або математика)скачування підручників безкоштовно:


треба зареєструватися по відсилці нижче (у кінці формуляру є вибір ступеня школи) – інтерактивний підручник і робочий зошит для використання в електронному вигляді:Особливий пакет 56 інтерактивних книг видавництва Taktik БЕЗКОШТОВНО


інтерактивний підручник на 21 день безкоштовно. Дійсно для підручників початкової школи. Можна «купити», як цілий пакет, так і частинами (з лівої сторони вибрати клас і клікнути на конкретний підручник).


UčíTelka (ČT2) – телевізійна передача, також і онлайнVčelka – навчальний портал – вправи на читання і письмо для1-го класуДЛЯ СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ ТА УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Повторення і рішення конкретних аспектів чеської мови і математики формою уроку для учнів початкової школи (9 клас). Корисно для підготовки до вступних іспитів. Можна дивитися наживо онлайн (писати конкретні питанні в чаті) або в записах


(включи завдання і рішення на сайті)


онлайн тести для підготовки до вступних іспитів до середньої школи – для 5, 7, 9 класів (орфографія, словотвір, морфологія, структура речення, стиль, розуміння тексту, літературне виховання)


 • E-книги для державного іспиту безкоштовно на сайті Міської бібліотеки в Празі-:

https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/

наприклад, книги для обов'язкового читання для державного іспиту з чеської мови

 • Čeština na pohodu – відео на Instagram

(https://www.instagram.com/cestina_na_pohodu/?hl=cs) або Youtube

навчальне відео з поясненням деяких явищ у чеській мові

письмове пояснення деяких проблематичних явищ у чеській мові(з допомогою письмового пояснення мнемотехнічних пристосувань та інших цікавих прийомів)

(https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4 https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU)


 • Umíme to – вправи з предметів Чеська мова, Математика, Англійська мова, Німецька мова + факти (частково географія – держави)

https://www.umimeto.org/

обмежено (оплачується за школу або за окремого учня – ліцензія на 1місяць, на 1 рік і т.д. – ціна відносно доступна; там є іспитова ліцензія)

Можна вибирати по темам або по класам (1 - 9 клас початкової школи)

Чеська мова – орфографія, граматика, робота з текстом + стандартні вправи (доповнення, вибір, зв'язок і т.д.) також і в ігровій формі (роботи, чудовиська та т.д.)


 • Вправи не тільки з граматики, але і з орфографії

www.nechybujte.cz

граматика, антоніми, синоніми, корекція написаного тексту


 • Слухання основних творів чеської літератури для учнів з високим рівнем знання мови

https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik


На Google Play можете скачати собі на телефон або планшет ще такі додатки:

Логопедія 1, 2, 3 (вправи на вимову)

Навчальні картки (вправи на словарний запас, слухання)

Азбука для дітей (для дітей 3–7 років, великі і малі букви, слухання)